Kodukord

MTÜ Paunküla Hooldekeskuse kodukord

Paunküla Hooldekeskuse elanike õigused ja kohustused

Hooldekeskuse elanikel on õigus:

 • Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.
 • Pöörduda kaebuse, küsimuste ja probleemide lahendamiseks, hooldustöötaja või hooldusjuhi poole.
 • Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
 • Suhelda oma perekonnaga, sõpradega ja teiste hoolealustega.
 • Kasutada isiklikke esemeid, kaasa võib tuua televiisori (kokkuleppel haldusjuhiga), raadio. Mööblit pansionaati elama tulles kaasa tuua ei või.
 • Suitsetada ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Lahkuda ajutiselt hooldekeskusest hooldusjuhi teadmisel.

Iga hooldekeskuse elanik:

 • Järgib hooldekeskuse sisekorra eeskirju, täidab hooldustöötaja ja hooldusjuhi seaduslikke korraldusi.
 • Hoiab vastavalt oma võimetele puhtust ja korda hooldekeskuse ruumides ja territooriumil.
 • Hoiab ja kasutab säästlikult hooldekeskuse vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, hooldekeskusest väljaviimine või müümine on keelatud.
 • Hoidub tegudest, mis kahjustavad hooldekeskuse mainet.

Paunküla Hooldekeskuses on keelatud:

 • Öörahu ajal (kella 22.00 – 06.00) siseneda teistesse tubadesse, rikkuda korda ja rahu.
 • Hooldekeskuses ja selle ümbruses käituda lärmakalt ja ebaviisakalt.
 • Tarvitada, hoida ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid.
 • Hooldekeskusel on õigus nimetatud ained konfiskeerida, koostades vastava akti.
 • Pilduda esemeid ja toidujäätmeid kanalisatsiooni või aknast välja.
 • Lamada üleriietes ja jalatsitega voodis.
 • Vägivald teiste suhtes.
 • Tuua ruumidesse ohtlike aineid ja esemeid, külm- või tulirelvi (k.a. isevalmistatud), neid seal hoida või kasutada.
 • Suitsetada siseruumides.
 • Teostada rahalisi tehinguid, laenata, mängida hasartmänge raha peale. Hooldekeskus ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest.
 • Viia ilma loata hooldekeskuse vara ühest ruumist teise või majast välja.
 • Tubades pesta ja kuivatada pesu, valmistada toitu, hoida või kasutada määrivaid, reostavaid asju ning kiirestiriknevaid toiduaineid.
 • Omada koduloomi ja -linde.
 • Lahkuda hooldekeskusest ette teatamata.

Hooldekeskusest lahkumine

Hooldekeskusest lahkumine toimub seadusliku esindaja avalduse ja/või ülalpidamise- või majutuslepingu lõpetamise alusel. Lahkumisel antakse hooldekeskuse elanikule tagasi tema isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid. Vastutus Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab hooldekeskuse elanik isiklikult. Hooldekeskuse personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise eest oma tööl oleku ajal. Kodukorra teadlikul rikkumisel hooldekeskuse elaniku poolt rakendab personal või juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:

 • Vestlus korda rikkunud elanikuga
 • Suuline hoiatus
 • Hooldusjuhi korraldusega noomitus
 • Hooldusjuhi korraldusega noomitus koos elaniku ülalpidamislepinguga lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat, seaduslikku esindajat või ülalpidamiskohustuse lähedast.
 • Pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks.
 • Lepingu lõpetamine.

Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhtkond vastava dokumendi elaniku isiklikku toimikusse.